Welcome to the Forest Governance Monitoring System for Vietnam.

Chào mừng đến với Hệ thống giám sát quản trị rừng của Việt Nam

This stakeholder survey developed by WWF-Vietnam and partners can be filled out below in Vietnamese or English either online in a browser or via a mobile or PC application.

Hoạt động khảo sát các bên liên quan này được WWF – Việt Nam và các đối tác xây dựng, có thể được thực hiện bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh trực tiếp trên trình duyệt web hoặc thông qua một ứng dụng di động hoặc máy tính cá nhân.

You can download and fill in the survey offline using the Survey123 app for a mobile device: 

Bạn có thể tải và điền nội dung khảo sát ngoại tuyến bằng cách sử dụng ứng dụng Survey123 trên thiết bị di động.

or PC:

Once you have survey123 installed, open this link in the browser of your device, or scan this QR code:

Khi bạn đã cài đặt Survey123, Mở liên kết này trong trình duyệt thiết bị của bạn hoặc quét mã QR này.

 

You can also fill out the application online by accessing this link (see QR code) or use the form below:

Bạn cũng có thể điền phiếu điều tra trực tiếp bằng cách truy cập liên kết này (QR Code) hoặc sử dụng mẫu bên dưới: